Regulamin

Strona głównaRegulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie klubbiznesowy.pl przez Fundacje Klub Biznesowy , z siedzibą w Nowym Sączu, 33-300, ul. Kunegundy 7/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000447586, numer NIP 734-35-18-533, REGON: 122774336, zwanym w dalszej części niniejszego regulaminu Usługodawcą albo Fundacją Klub Biznesowy. oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie internetowym prowadzonym w domenie klubbiznesowy.pl przez Fundację Klub Biznesowy, z siedzibą w Nowym Sączu.

Definicje
Administrator – oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Serwisu.

Adres IP – oznacza unikatowy numer przyporządkowany interfejsowi

sieciowemu opartemu na protokole IP, nadawany przez dostawcę Internetu

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz – oznacza formularz internetowy stosowany przez

Usługodawcę, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Fundacji Klub Biznesowy. danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.) niezbędnych do dokonania rejestracji, założenia Konta Użytkownika i korzystania z Usług

ID – oznacza indywidualny identyfikator nadawany przez Usługodawcę Użytkownikowi w procesie rejestracji.

Konto Użytkownika – baza zawierająca dane Użytkownika służące do realizacji

Usług przez Usługodawcę i korzystania przez Użytkownika z Usług;

Koszyk – elektroniczny element działania Sklepu, za pomocą którego

Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: nazwa lub rodzaj zamawianego produktu, liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Materiały – oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne,

audialne i audiowizualne, w tym bazy danych i aplikacje publikowane, zamieszczane lub stosowane przez Usługodawcę w Portalu lub za jego pośrednictwem

Newsletter – oznacza list elektroniczny przesyłany przez Fundacje Klub Biznesowy za zgodą Użytkownika, na adres e-mail podany w Formularzu, zawierający informacje finansowo-gospodarcze, marketingowe i handlowe, opatrzony elementami wizualizacyjnymi Fundacji Klub Biznesowy, jednoznacznie wskazującymi na nadawcę listu.

Pakiet – oznacza zestaw towarów i uprawnień do korzystania z

płatnych Usług, nabywanych łącznie. Pakiety określa pkt. 2.4. Regulaminu.

PDF – format zapisu danych w pliku którą można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF (np. Adobe Reader) oraz inne dokumenty dostępne w formie elektronicznej.

Portal – oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie klubbiznesowy.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu i jego treścią.

Profil Użytkownika – oznacza obszar w Portalu udostępniony Użytkownikowi, za

pomocą którego Użytkownik administruje danymi dotyczącymi swojej aktywności w Portalu.

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Użytkownika w banku poprzez

konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Użytkownika z konta bankowego

on-line, za pośrednictwem systemu Dot-Pay lub innych systemów płatności on- line;

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, który stanowi również

regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm)

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.klubbiznesowy.pl, umożliwiający nabywanie na zasadach określonych w Regulaminie, towarów prezentowanych na stronie Sklepu.

Strona produktowa – strona internetowa w Sklepie, na której przedstawione są

informacje na temat produktu.

Usługi – oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Portalu, określone w pkt. 2.2. Regulaminu

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną

nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Portalu i Usług.

2.Usługi

2.1 W części w jakiej do korzystania z funkcjonalności Portalu nie jest wymagana rejestracja Portal jest internetowym publikatorem informacyjnym umożliwiającym na zasadach przewidzianych w Regulaminie dostęp do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią, w zakresie w jakim dostęp ten jest bezpłatny.

2.2. Usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach funkcjonowania Portalu są w szczególności

2.2.1. możliwość dostępu do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią, w części w jakiej dostęp do Materiałów w tym celu jest płatny.

2.2.2. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z miejsca na serwerach Usługodawcy oraz przechowywania danych oraz wpisów Użytkownika zamieszczanych na portalu,

2.2.3. dostarczanie drogą elektroniczną Newsletterów

2.2.4. udostępnienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu poprzez realizowanie zakupów w Sklepie

2.3 Użytkownik oświadcza, że akceptuje, iż wybrane Usługi świadczone w ramach Portalu są płatne.

2.4.Dostęp do Usług płatnych następuje poprzez nabycie przez Użytkownika jednego z Pakietów. Pakietami są

2.4.1. Pakiet Standard

2.4.2. Pakiet Gold

2.4.3. Pakiet VIP

2.5. Szczegółowy zakres Usług oraz towarów objętych poszczególnymi Pakietami wymieniony jest na stronie www.klubbiznesowy.pl/pakiety/

2.6.Nabycie Pakietu w części dotyczącej złożenia zamówienia oraz dokonania płatności następuje według zasad właściwych dla zakupu towarów w Sklepie. 2.7. Poza Usługami objętymi Pakietem Usługami płatnymi, których dostępność jest niezależna od nabycia Pakietu, jest udostępnianie Materiałów w celu zapoznawania się z ich treścią w części Materiału dostępnego za odpłatnością,

2.8. Nabycie dostępu do Materiału w celu zapoznania się z jego treścią, nie oznacza pozyskania uprawnień licencyjnych do Materiałow, o których mowa w pkt. 4.6.

2.9. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych i sprzętowych:

a/ dostęp do Internetu 512 kbps lub szybszy,

b/ zainstalowania przeglądarki internetowej,

c/ zainstalowany system operacyjny: Windows XP/ 2000/ Vista,

d/ dysponowania komputerem o pamięci RAM 512 MB lub większej.

2.10.Użytkownik w ramach Usług może utworzyć i utrzymywać Profil Użytkownika.

2.11. Użytkownik, który korzysta z funkcjonalności Portalu w części, do której dostęp nie wymaga procesu rejestracji związany jest zasadami korzystania z tej części Portalu określonymi w Regulaminie w szczególności zasadami dostępności i korzystania z Materiałów. Zasady objęte Regulaminem wiążą każdego Użytkownika, który decyduje się na korzystanie z Portalu.

3.Rejestracja

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, o których mowa w pkt. 2.2.1. – 2.2.3. jak również dokonania transakcji zakupu w Sklepie jest przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji w Portalu zrealizowane poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

3.2. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której treść stanowią postanowienia Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Usługodawcy zawarte w treści Portalu oraz oświadczenia Użytkownika składane drogą elektroniczną w ramach korzystania z funkcjonalności Portalu.

3.3. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z Usług zawartymi w Portalu, jako zobowiązaniami w zakresie umowy o korzystanie z Usług.

3.4.Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w Formularzu są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane osobowe.

3.5. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta i Profilu Użytkownika osobom innym niż Użytkownik.

3.6. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony nazwy Konta Użytkownika (login) oraz przyjętego przez użytkownika hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania hasła o najwyższym poziomie trudności w zakresie możliwości dekodowania oraz do stosowania oprogramowania zabezpieczającego w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych w stosowanym przez Użytkownika sprzęcie komputerowym.

3.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych dokonanych przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Portalu przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta Użytkownika i danych w nim zawartych, w szczególności w zakresie realizacji płatności z tytułu zamówionych Usług o charakterze płatnym lub zakupu towarów. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu takich czynności zrealizowanych z użyciem przypisanego mu Konta Użytkownika i danych w nim zawartych, jak za własne czynności.

4.Zasady dostępności i korzystania z Materiałów

4.1 Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że wszystkie Materiały, zamieszczone, publikowane czy wykorzystywane zarówno w części Portalu dostępnej bez rejestracji Użytkownika, jak i w części do której dostęp wymaga rejestracji, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy lub nabytych przez Usługodawcę uprawnień licencyjnych i innych zgód w zakresie rozpowszechniania, i podlegają ochronie na zasadach ustawy, z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych.

4.2. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich ze skutkami w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej

4.3. Udostępnienie Materiałów w Portalu oraz korzystanie przez Użytkownika z Portalu zarówno w części otwartej, jak i w zakresie usługi płatnego dostępu do Materiałów w celu zapoznawania się z ich treścią nie uprawnia Użytkownika w szczególności do:

4.3.1. kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Materiałów, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części;

4.3.2. umieszczania odesłań do strony internetowej Portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia Materiałów;

4.3.3. zwielokrotniania Materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

4.3.4. rozpowszechniania opracowań Materiałów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania, jak również dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami.

4.3.5. realizowania jakichkolwiek nadań wykorzystujących Materiały, zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.

4.4. Wszelkie oznaczenia handlowe publikowane w Portalu oraz oznaczenia handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Portalu są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego .

4.5. Dozwolone jest korzystanie z treści Materiałów jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej Portalu, na której opublikowana jest pełna treść.

4.6. Podmioty gospodarcze, opisywane w Materiałach, mogą uzyskać uprawnienie licencyjne do publikacji archiwalnych Materiałów na zasadach poniższych

4.6.1. Materiał uznawany jest za archiwalny po upływie 7 dni od opublikowania go w portalu lub w innych serwisach, których wydawcą jest Usługodawca

4.6.2. Nabycie licencji odbywa się poprzez złożenie zamówienia na udostępnienie Materiału wraz z uprawnieniami licencyjnymi i otrzymanie Materiału w formie elektronicznej (np. plik tekstowy, plik pdf), po uiszczeniu należności licencyjnej określonej w Portalu.

4.6.3. Nabycie licencji uprawnia licencjobiorcę do publikacji Materiału w formie elektronicznej, wyłącznie na ogólnodostępnych stronach internetowych, na zasadach i z ograniczeniami określonymi w punktach 4.6.4. – 4.6.9.

4.6.4. Licencjobiorca w ramach udzielonej licencji uprawniony jest do publikacji tekstu wyłącznie na własnej stronie internetowej bez prawa dalszej sublicencji. W szczególności licencjobiorcy nie przysługuje uprawnienie do udostępniania Materiału osobom trzecim do dalszej publikacji lub jakiegokolwiek innego wykorzystania.

4.6.5.Zakazana jest w szczególności jakakolwiek dalsza dystrybucja,

zwielokrotnianie, obrót, powielanie oraz rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne Materiału, w szczególności w celach zarobkowych, niezależnie od sposobu i formy, także w zamkniętych serwisach internetowych, jak intranet, newsletter wewnętrzny.

4.6.6. Przy dozwolonej publikacji tekstu licencjobiorca ma obowiązek opatrzyć go oznaczeniem danych dotyczących źródła, autora i numeru wydania, a w przypadku Materiału publikowanego w wersji elektronicznej oznaczeniem danych autora, wydawcy i linkiem do tekstu źródłowego w domenie klubbiznesowy.pl

4.6.7. Na podstawie uzyskanej licencji do publikacji tekstu Użytkownik nie nabywa autorskich praw majątkowych do tekstu, a jedynie zezwolenie na opublikowanie Materiału na warunkach określonych w Regulaminie.

4.6.8. Uiszczenie należności licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.

4.6.9. Jakiekolwiek inne korzystanie z tekstu nie objęte postanowieniami Regulaminu wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Usługodawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.

4.7. Użytkownik oświadcza, ze jest mu wiadome, że treść Materiałów nie stanowi wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do jakichkolwiek zachowań i nie może

stanowić podstawy do faktycznych decyzji o charakterze ekonomicznym lub prawnym z powołaniem się na treść Materiałów.

5 .Zasady subskrypcji Newsletterów

5.1. Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację usługi w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną w sposób wskazany w Portalu.

5.2. Usługodawca kieruje do Użytkownika korespondencję związaną z udostępnianiem Newslettera na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu.

5.3. Użytkownik, który dokonał zamówienia subskrypcji Newsletterów, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie na adres mailowy wskazany w Formularzu i Koncie Użytkownika wszelkich informacji handlowych pochodzących zarówno od Usługodawcy oraz innych podmiotów.

5.4. Cofnięcie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu oraz otrzymywanie informacji handlowych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Newsletterów na rzecz tego Użytkownika.

5.5. Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5.6. Każdy Newsletter lub informacja handlowa wysyłana na podstawie Regulaminu zawierać będzie informację o nadawcy, wypełnione pole

Tematu w liście elektronicznym oraz informację o sposobie rezygnowania z Usługi lub zmiany parametrów (jej wykonywania. W przypadku zmiany parametrów odnoszącej się do danych zawartych w Koncie Użytkownika Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w Koncie.

5.7. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Newslletterów.

5.8. Usługa subskrypcji Newsletterów może być bezpłatna albo płatna. W przypadku, w którym usługa ta jest płatna realizacja umowy w części dotyczącej dokonania zamówienia, wykonania płatności i rozpoczęcia usługi następuje według zasad właściwych dla korzystania ze Sklepu.

6.Zasady korzystania ze Sklepu

6.1. Dokonywanie zamówienia

6.1.1. Usługodawca prowadzi poprzez Sklep sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów dostępnych w Sklepie Usługodawca zamieszcza na stronie sklep.klubbiznesowy.pl

6.1.2.Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę Usługodawcę w serwisie ulokowanych na stronie internetowej sklep.klubbiznesowy.pl przez 24 godziny na dobę.

6.1.3. Użytkownik składa zamówienie, korzystając z funkcji zawierającej słowa „do Koszyka”. Potwierdzenie zamówienia ze strony Usługodawcy następuje poprzez list elektroniczny wysłany na wskazany w Koncie Użytkownika adres e-mail.

6.1.4. Użytkownik składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Usługodawcą.

6.1.5. W ramach zamówienia realizowanego poprzez Koszyk Użytkownik dokonuje:

a/ wyboru zamawianych towarów i ich ilości

b/ oznaczenia sposobu dostawy

c/oznaczenia adresu dostawy i danych na jakie ma być wystawiona faktura lub paragon, jeżeli jest inny niż adres dostawy

d/ wyboru formy płatności

6.1.6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia.

6.1.7. Prezentacja towaru na stronach Sklepu nie oznacza gwarancji dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia. Usługodawca dokładać będzie staranności profesjonalnej, aby prezentacja towarów w Sklepie była aktualna.

6.1.8. Prezentacja towarów na stronie sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, natomiast jest zaproszeniem do złożenia oferty zakupu przez Użytkownika.

6.1.9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny z powodu braku towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu, co powoduje efektywną niemożność realizacji zamówienia Użytkownika, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za towar – Usługodawca zwróci Użytkownikowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

6.1.10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.1.9 Usługodawca zastrzega możliwość spełnienia świadczenia zastępczego, w rozumieniu art. 12 ust 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny a Użytkownik dopuszcza taką możliwość niezależnie od statusu Użytkownika .

6.1.11 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6.1.12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

6.1.13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz usuwania i blokowania listów elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze używanym przez Użytkownika.

6.1.14. Użytkownik składając zamówienie i akceptując zasady Regulaminu potwierdza tym samym swoją akceptację dla zasad prezentacji towarów i Pakietów w Sklepie.

6.1.15. Akceptacja otrzymywania faktur VAT droga elektroniczną oznacza, wystawianie i przesyłanie przez Fundację Klub Biznesowy faktur VAT, korekt faktur VAT oraz

duplikatów faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1661)

wydanym na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

6.2 Zmiany w zamówieniach

6.2.1. Zmiany w zamówieniu Użytkownik może dokonywać do momentu dokonania płatności za zamówiony towar.

6.2.2. Wprowadzanie zmian w zamówieniach możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Użytkownika e-mailem pod adresem sklep@klubbiznesowy.pl lub telefonicznie pod numerem

(0-18) 44 88 0 88. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą

wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Użytkownika jako uprawnionego do Konta Użytkownika.

6.2.3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Użytkownika, adresu dostawy czy rezygnacji z zamówienia będą przyjmowane do rozpatrzenia tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego w Koncie Użytkownika.

6.3.Ceny

6.3.1. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy produkcie:

a/ zawierają informację o podatku VAT i ewentualnych opłatach celnych i przedstawiane są w złotych polskich,

b/ nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

6.3.2. Ceną ostateczną i będąca elementem umowy sprzedaży jest cena produktu przedstawiona podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika

6.3.3. Informacja dotycząca ostatecznej pełnej wartości zamówienia przedstawiana jest na

color
http://klubbiznesowy.pl/wp-content/themes/maple/
http://klubbiznesowy.pl/pl/
#d8d8d8
style1
paged
Wczytywanie
/home/jobsystem/domains/klubbiznesowy.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off